Prehlásenie
o ochrane súkromia

Dotknutá osoba – návštevník stránky.

Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ webovej stránky www.bevisible.sk
beVisible s.r.o.so sídlom  Gajova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 584 530, DIČ: 2024033297
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro , vložka č.: 96733/B.

Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, cookies. Viac informácií o cookies.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia – prevádzkovateľ webovej stránky www.bevisible.sk,.

Sprostredkovatelia – príjemcovia údajov ako Google, Sendinblue, (platobné brány), s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy
•    Google (Ads Data Processing Terms)
•    Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
•    Facebook (Data Policy)

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám, okrem sprostredkovateľov spomenutých v predošlom bode.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
1.  Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
2.  Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3.  Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo odhlásiť v ktoromkoľvek informačnom letáku alebo emailovou žiadosťou

Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Webstránka bevisible.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

 KONTAKTOVANIE UŽÍVATEĽA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI.

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok bevisible.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

ZÁUJEMCOVIA O PRÁCU V NAŠEJ SPOLOČNOSTI. Prostredníctvom našej webovej stránky máte možnosť nám zaslať Váš životopis (CV), na základe ktorého môžete byť vybraný a zamestnaný v našej spoločnosti. Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise spracúvať potrebujeme tiež Váš súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu bohužiaľ nebude z našej strany možné Vami zaslaný životopis prezerať, na základe čoho o Vašej žiadosti o práci v našej spoločnosti ani nebudeme vedieť. V súvislosti so zaslaným životopisom o Vás spracúvame osobné údaje v rozsahu Vami uvedených údajov v tomto životopise, pričom ide najmä o: meno, priezvisko, tel. č. a e-mailová adresa. Osobné údaje za účelom vyhodnocovania životopisov uchovávame po dobu 1 roka

NEWSLETTER. Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok bevisible.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zasielanie správ obsahujúcich priamy marketingový obsah – newsletter. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok. Prevádzkovateľ môže užívateľovi zasielať newslettre aj na základe jeho oprávneného záujmu za splnenia nižšie uvedených podmienok.

Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účel zasielania newsletteru užívateľovi, ktorý nie je zákazníkom prevádzkovateľa je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajovv nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých takýmto užívateľom (e-mailovej adresy).

V prípade, že je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa, tejto zasielame priame marketingové správy týkajúce sa služieb, ktoré sú podobné službám, ktoré si u nás takýto zákazník už objednal, pričom právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov existujúcich zákazníkov je náš oprávnený záujem, nakoľko dôvodne predpokladáme, že sú naše ponuky pre týchto zákazníkov zaujímavé. Zákazník má samozrejme možnosť kedykoľvek zasielanie takýchto správ bezplatne odmietnuť, a to buď prostredníctvom na to určeného odkazu uvedeného v správe, alebo kontaktovaním prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu info@bevisible.sk alebo telefonicky +421 903 801 223.

Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky.

Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V prípade registrácie na webstránke, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.

Tieto podmienky sú platné od 25.3.2019

Používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najlepšie skúsenosti. GDPR